Je persoonlijke gegevens worden beschermd:

 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heb je het recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor Direct Marketing doeleinden, heb je toegang tot alle informatie die wij van jou bijhouden en heb je de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren.

 

Wij geven nooit persoonlijke gegevens door aan derden.

 

Je gegevens kunnen wel onder strikte voorwaarde doorgegeven worden om de betaling en verzending van je bestelling te kunnen verzorgen.

Zo geven we bijvoorbeeld je adres door aan de post om je bestelling te kunnen verzenden.

 

Privacy beleid:

 

 

In dit privacybeleid vertellen we hoe De KruidenDepot je persoonlijke informatie gebruikt en beschermt.

We kunnen dit beleid wijzigen door deze pagina bij te werken.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van je persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: De KruidenDepot, Vieille Route 20,  6924 Lomprez, België.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van je persoonsgegevens op deze website en door het op deze website vermelde emailadressen doorsturen van persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

 

Artikel 1 - Algemeen:

1.1.   De KruidenDepot leeft de "Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 en ook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht over het "recht van de elektronische economie".

1.2.  De KruidenDepot stelt zich met deze Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 over de bescherming van persoonsgegevens.

1.3.   De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is De KruidenDepot.

 

Artikel 2 - Persoonsgegevens:

2.1.   Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

 1. Categorie 1, zonder registratie: je IP-adres, surfgedrag en zoektermen;
 2. Categorie 2: je e-mailadres en wachtwoord;
 3. Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief je e-mailadres;
 4. Categorie 4: de inhoud van je winkelwagen;
 5. Categorie 5: je adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

2.2.  De KruidenDepot kan je gegevens (persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. Door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. Tijdens je registratie en gebruik van de website;

2.3.   De website maakt gebruik van cookies die mogelijk een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen over het gebruik van cookies, zie artikel 8.

 

Artikel 3 - Doeleinden van de verwerking:

3.1.   Algemene doeleinden

De KruidenDepot zal de vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 1. Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van De KruidenDepot om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 2. Categorie 2: het beheer van je account op deze website met het oog op het gebruik door onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 3. Categorie 3: het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
 4. Categorie 4: het bewaren van je winkelmandje, met als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming;
 5. Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar je begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

 

3.2.   Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen ook gebruikt kunnen worden voor direct marketing, als je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven (“opt-in”).

Als je al bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan De KruidenDepot  je gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot De KruidenDepot, haar producten en/of diensten. De KruidenDepot kan de door jou verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door De KruidenDepot bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijf link te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

3.3.   Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van De KruidenDepot, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien De KruidenDepot failliet gaat, kan zulks betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van De KruidenDepot geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

De KruidenDepot zal in redelijkheid proberen je van tevoren op de hoogte te brengen van het feit dat De KruidenDepot je gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent ook dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

De KruidenDepot zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

3.4.   Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat De KruidenDepot je Persoonsgegevens door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De KruidenDepot zal in redelijkheid pogen je van tevoren hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking:

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen jou en De KruidenDepot.

Klantengegevens zullen bewaard worden voor periode van 5 jaar na de laatste bestelling. Daarenboven zullen facturatiegegevens 10 jaar bewaard worden na de laatste facturatiedatum zoals wettelijk vereist. 

De gegevens voor nieuwsbrieven zullen bewaard worden tot het moment dat de betrokkene zijn toestemming intrekt of termijn van 5 jaar verstreken is na laatste aankoop. De consument kan toestemming intrekken door een mail te sturen naar info@kruidendepot.be of via uitschrijven onderaan de email.  

 

Artikel 5 – Je rechten:

5.1.   Recht van toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, en ook van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken.

5.2.   Recht van verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Wholefoods. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag ook vragen om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken.

5.3.   Recht van verzet

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval moet je geen redenen op te geven.

5.4.   Recht van vrije gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.   Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.   Uitoefening van je rechten

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, per post naar De KruidenDepot of door gebruik te maken van het onderdeel Contacteer ons op de Website, mits bijvoeging van een kopie van je identiteitskaart.

5.7.   Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van je Persoonsgegevens omvat geen profiling en je zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.   Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid:

6.1.   Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.   In geen geval kan De KruidenDepot aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.   Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en code te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden:

Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers en eventueel aan dienstverleners zoals een betaalprovider voor de verwerking van je betaling of koeriers voor de verzending van je bestelling.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, aangestelden en dienstverleners, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 - Cookies:

 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op je pc, tablet of telefoon plaatsten op het moment dat je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw website bezoek opgeslagen. Onze website gebruikt cookies om je gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Met cookies kunnen we je bijvoorbeeld herkennen bij een volgend bezoek of je winkelwagen onthouden. 

Wij gebruiken verschillende soorten cookies:

Functionele cookies
Dankzij functionele cookies kunnen wij je winkelwagen onthouden en je voorkeuren opslaan. Hiermee krijg je een betere gebruikerservaring.

Marketing cookies
Dankzij marketing cookies kunnen we je gepersonaliseerde nieuwsbrieven sturen, relevante promoties en content tonen en informatie over je bestelling sturen via e-mail.

  Analytische cookies
  Dankzij analytische cookies kunnen wij een steeds betere ervaring bieden. Alle data die wordt gebruikt is volledig anoniem.

  • Google Analytics

  Google Analytics verzamelt informatie over hoe de website wordt gebruikt. Het geeft inzicht in bezoekersgedrag. Deze gegevens zijn anoniem en helpen ons om ons website te verbeteren.
  Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

   

  Cookie instellingen aanpassen:

  Dat kun je in je eigen browser doen. In elke browser kun je aangeven welke cookies je wel en welke cookies je niet accepteert.

  Bijgewerkt op 23 jan 2024.

   

  Contact:

  Voor meer informatie over onze privacy voorwaarden, voor vragen, of om een klacht in te dienen, neem contact met ons op via info@kruidendepot.be of via De KruidenDepot, Vieille Route 20, 6924 Lomprez België. 

  Mocht je niet tevreden zijn over onze reactie op jouw klacht, dan heb je het recht om jouw klacht in te dienen bij de gegevens beschermingsautoriteit. Je kunt je lokale gegevens beschermingsautoriteit contacten of onze Gegevensbeschermingsautoriteit.